500 Öğrenciye Eğitim Verilecek

Ege - Denizli 8 Şubat 2018 16:35
Videoyu Aç 500 Öğrenciye Eğitim Verilecek
A
a

500 Öğrenciye Eğitim Verilecek

http://www.denizli.bel.tr/
Qevrenin korunmast, geliqtilihnesi, iyileqtirilrnesine katkrda bulunmak, gevre bilincinin geligtirilrnesi, gevreye olan farkrndahsrn artrrrlmasr, gevre kirlili$inin 6nlenmesine yonelik gahgma ve etkinliklerin yaprlmasl alnacryla okul oncesi ve ilkd$retim dlrencileri ana hedef ohnak izere kamu kurumlan, sivil toplum drgiitleri, sanayi kuiuluglarrna yonetik il Miidiirliigumr.iz biinyesinde "Denizli Qevre Egitim Merkezi" agrlmr gtrr.. Bakanlr$rmrzrn da deste$i ile olugturulan Qevre Egitim Merkezimizin 23.02.2017 tarihinde agrhgr yaprlarak, gevre egitimleri verilmeye baglanmrqtrr. il Mridiirltigiimiiz, il Milli E$itirr Mtidiirlii$ti ve Denizli Btiytikgehir Belediye Bagkanh[r ile igbirligi igerisinde egitim faaliyetlerirriz devam etmekte olup, gevre konusunda hedef kitlelere ulagrlmasr amaglanrnaktadrr. Sozkonusu gahgmalar kapsamrnda Qevre Egitim Merkezimizde 2017-2018 Efitim oEretim doneminde DOQEV Do$a ve Qevre Vakfi'run da destekleriyle 28 ilkokuldan 1120 olrenciye gevre egitimi verilrnigtir'. ESitim faaliyetlerimiz devam etmekte olup, 2017-2018 o$retim yrhnda 13 ilkokul ve yaklagrk 500 cigrencimize daha gevre elitimleri verilecektir.
https://www.pamukkale.bel.tr/
http://www.dto.org.tr/
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

http://www.denizlieczaciodasi.org.tr/nobetci-eczaneler
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat
https://akishaber.com.tr/