4/C'lilere Ek Ödeme Kararı Çıktı!

4/C'lilere Ek Ödeme Kararı Çıktı!

Antalya 1. İdare Mahkemesi'nden 4/C'lilere ek ödeme kararı geldi.

A+A-

TC.


ANTALYA


1. İDARE MAHKEMESİ


ESAS NO: 2014/862


KARAR NO: 2014/1214


DAVACI: EROL TUNÇ


VEKİLİ: Av. SEFIKA GÜRKAN ÇAPKIN


100.Yıl Bulv.173 Sk. Demirtaş Apt. B Blok No:18/2 Muratpaşa/ANTALYA


DAVALI: DÖSEMEALTI KAYMAKAMLIGI


VEKİLİ: Av. ÖZLEM UÇAR


Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Soğuksu Mah. Hamidiye Cad. Muratpaşa/ANTALYA


DAVANIN ÖZETİ: Antalya İli, Döşemealtı İlçe Milli Egitim Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9.maddesi kapsamında kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 29.04.2014 tarih ve 3121 sayılı davalı idare işleminin, Anayasa'nın eşitlik ve sosyal devlet ilkeleri ile bağdaşmadığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile anılan ek ödemelerin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.


SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacıya sözleşme ücreti dışında ödeme yapılmasının mümkün olmadığı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre 657 sayılı Yasa'nın 4/C maddesi kapsamında çalışan personele bu şekilde bir ödeme yapılması yönünde hüküm bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.


TÜRK MILLETI ADINA


Karar veren Antalya 1. İdare Mahkemesi Hakimliği'nce dava dosyası incelenerek isin gereği düşünüldü: Dava, Antalya İli, Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9.maddesi kapsamında kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 29.04.2014 tarih ve 3121 sayılı davalı idare işleminin iptali ile anılan ek ödemelerin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.


375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 11/10/2011 tarih ve 666 sayılı Kanun Hükmünde


Kararname'nin1 maddesiyle eklenen Ek-9.maddesinde, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılacağı, ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı, bu maddeye göre yapılacak ek ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.


Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinde, kamu hizmetlerinin, memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve isçiler eliyle gördürüleceği; 5. maddesinde ise; bu Kanuna tabi kurumların, 4. maddede yazılı dört istihdam sekli dışında personel çalıştıramayacakları kurala bağlanmıştır.


Sözleşmeli personelin hukuki statüsü ile ilgili açık bir yasa hükmü bulunmamasına rağmen, bunların


Hukuki statüsü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmekte olup, bu kişilerin durumunun bu Kanuna göre belirlenmesi gerekmektedir. Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinde kamuda dört farklı türde istihdam sekli düzenlenmiş ve bu dört statü dışında kurumlarda personel çalıştırılamayacağı açıkça belirtilmiştir. 657 sayılı Kanunda, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerin memur sayılacağı öngörülmektedir.


Sözleşmeli personelin yaptıkları isin niteliği gereği, asli ve sürekli bir kamu hizmeti ile görevlendirilmiş kişiler olduğu görülmektedir. Buna göre, asli ve sürekli bir kamu hizmeti görmekle görevlendirilen Yasa'nın 4/C maddesi kapsamında sözleşme ile istihdam personelin, bu dört istihdam sekli içinde ve memur statüsünde kabul edilmeleri gerekmektedir.


Bu itibarla; atanma sekli diğer memurlara göre farklı olmakla birlikte, 657 sayılı Yasa'nın 4/C maddesi uyarınca yapılan sözleşme uyarınca istihdam edilen personelin de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık aldıklarının kabulü gerekmekte olup, memurlara tanınan aynı özlük haklarından yararlandırılmalarının hakkaniyete uygun olacağı açıktır.


Dava dosyasının incelenmesinden; davalı idare emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen davacının, kurum çalışanlarına ödenen ek ödemelerden yararlandırılması talebiyle 24.04.2014 tarihli dilekçe ile davalı idareye başvurduğu, başvurusunun 29.04.2014 tarih ve 3121 sayılı işlemiyle reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.


Bu durumda; 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen davacının, kurum çalışanlarına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9.maddesi kapsamında ödenen ek ödemelerden yararlandırılması gerekirken, bu yönde yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.


Öte yandan, hukuka aykırılığı yargı kararı ile saptanan işlemler nedeniyle ilgililerin yoksun kaldığı parasal hakların tazmini Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca zorunlu olduğundan; idareye başvuruda bulunulan 06.04.2012 tarihinden itibaren yoksun kalınan ek ödemelerin aynı tarihten itibaren isletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece hesaplanarak davacıya ödenmesi gerekmektedir.


Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, tazmin talebinin kabulü ile işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının 24.04.2014 tarihinden itibaren isletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece hesaplanarak davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 90,20.-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 750,00.-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 23/10/2014 tarihinde karar verildi.


HAKİM


ÜLKÜ KÖSE BAYAZIT


37765 

Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.