Denizli Kurban Hizmetleri Komisyonu Açıkladı

Denizli Kurban Hizmetleri Komisyonu Açıkladı

Denizli Kurban Hizmetleri Komisyonu, kurban satış, kesimleri, denetimleri ile alakalı 35 maddelik kararını açıkladı.

A+A-

Bakanlar Kurulunun Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülmesine dair İl Kurban Hizmetleri Komisyonu Denizli Vali Yardımcısı Vekili Halil CANAVAR Başkanlığında 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da Denizli Valiliği toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki kararlar aldı.

İŞTE KURBAN PAZARLARINDA, KESİMLER YERLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR

1- İlçe Kurban hizmetleri komisyonlarınca belirlenen kurban kesim yerleri ile kurbanlık alırken ve kesilirken dikkat edilecek hususları açıklayan Ek-1 listenin 30 Haziran 2020 Salı gününden itibaren ilgili kurum ve kuruluşların web sitelerinde yayınlanarak halka duyurulmasına, satış ve kesim yerlerinin denetlenmesi için İlçe Kaymakamlıklarınca ekipler kurulmasına, satış yerlerindeki su ve benzeri ihtiyaçların ilçe belediyeleri tarafından karşılanmasına, kesim yerlerinin hijyenik şartlara uygun olup olmadığı konusunda denetimlerin titizlikle yürütülmesine,

2- Kurban Satış yerlerinin park, cadde, hastane, ibadethane, okul vb. gibi vatandaşlarımızı rahatsız edecek yerlerden uzaktaki alanlarda belirlenmesine,

3- Kurban Bayramı öncesi basın ve medya yoluyla, camilerde hutbe ve il ve ilçe müftülüklerinin sosyal medya hesaplarında hayvan hırsızlığının önlenmesine, küpesiz ve belgesiz hayvanların satın alınmamasına yönelik konuların işlenmesine; Kurban kesim yerlerinin hijyenik olması, kesilen büyükbaş veya küçükbaş hayvanların kulak küpeleri le pasaportlarının Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine teslim edilmesi konusunda vatandaşların bilgilendirilmesine, 

4- İlçe Belediyeleri tarafından, hayvan satış yerlerinin giriş ve çıkışlarında araçların dezenfekte edilmesine, yayılacak hastalıklara karşı, satış ve kesim yerlerinin temizliğinin ve dezenfeksiyonunun yapılarak gerekli tedbirlerin alınmasına, 

5- Damızlık değeri olan dişi hayvanların kesiminin önlenmesi için ilçe kurban hizmetleri komisyonlarınca hayvan satış yerlerinde gerekli tedbirlerin alınmasına,

6- Hayvan satış yerlerinde hastalıklı olan hayvanlar için İlçe Belediye Başkanlıklarınca karantina çadırı kurulmasına,

7- Herhangi bir şekilde kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için Belediyeler tarafından önceden ekipler oluşturularak gerekli hazırlıkların yapılmasına; hayvanlara eza-cefa verilmemesi hususunun İl ve İlçe Müftülüklerinin sosyal medya hesaplarında ve hutbelerde işlenmesine,

8- Kurban kesim yeri zeminlerinin temiz olmasının sağlanması ile pis su giderlerinin bulunmasına, temiz su bulundurulmasına ve kişilerin sosyal ihtiyaçlarını giderecek düzenlemelerin yapılmasına,

9- Özel Kurban kesim yeri hazırlayan ve İlçe Komisyonlarına izin için başvuran şahısların kesim yerlerinin kurulacak ekip tarafından kontrolleri yapılarak uygun bulunanlara İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca izin verilmesine,

10- Kurban atıklarının belediyeler tarafından geciktirilmeden temizlettirilmesine,

11- Bayramın 1, 2 ve 3. günlerinde vatandaşların müracaatlarında yardımcı olmak amacıyla İlçe Belediyelerinde ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde nöbet tutulmasına, nöbet tutacak personelin isim ve telefonlarının 24 Temmuz 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine,

12- Belediyeler tarafından Bayramın 1, 2 ve 3. gününde, Belediye zabıtalarının denetimlerinin sıklaştırmasına, vatandaşların Alo 153 hattından Büyükşehir Belediyesine, ilan edilecek telefon numaraları ile de İlçe Belediyelerine başvurulabileceğinin duyurulmasına,

13- İlçelerdeki kurban satış ve kesim yerlerinin açık adresleri (İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri kontrol ve onayı alındıktan sonra) DHYS kurban satış ve kesim yeri kayıt sistemine 10 Temmuz 2020 Cuma günümesai bitimine kadar girilmesine,

14- İlçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerleri 10 Temmuz 2020 Cuma gününden itibaren Kurul ve    Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların (özellikle valilik, kaymakamlık, müftülük ve belediyelerin) internet sitelerinde yayınlanmasına ilaveten kurban kesim yerlerinin belediyeler tarafından afiş ile vatandaşa duyurulmasına,

15- Kurban kesim ücretlerinin İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca mahalli şartlar göz önünde bulundurularak belirlenmesine,

16- İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca bildirilen yerlerin dışında Kurban satışı yaptırılmamasına,

17- İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca uygun görülen kurban kesim yerlerinde öncelikle Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerince Veteriner Hekim, yetmediği takdirde Belediyelerce de Veteriner Hekim görevlendirilmesine, özel kurban kesim yerlerinin bir veteriner hekimle sözleşme yaparak ilgili komisyona müracaat etmelerinin sağlanmasına; dini vecibeleri yerine getirmek üzere İlçe Müftülükleri tarafından din görevlisi görevlendirilmesine,

18- İlçe Komisyonlarınca kurban kesim yerlerinde İslami usullere göre kurban kesim esaslarını belirten bir levhanın uygun mekânlara asılmasına,

19- 2020 yılı Kurban Hizmetleri Tebliğinin 5/p maddesinde belirtildiği üzere kesim yapacak görevlilerin sağlık sorunu olmayan kişilerden seçilmesine, Kurban kesim yerlerinde, görev alacak kesim elamanlarının ehil olduğuna dair belge ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme kurslarında eğitim alan kişiler tarafından yapılmasına,

20- Kurban Hizmetleri’nin Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmesine dair yönetmelik (Madde:27) gereğince Kurban Kesim yerlerinde görevlendirilen personele (kasap, kasap yardımcısı, veteriner hekim, din görevlisi) ödenecek günlük ücretlerin İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca belirlenmesine,

21- Cumhurbaşkanlığınca resmi gazetede 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğde yer alan Covid-19 tedbirleri ile Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde belirtilen tedbirlere titizlikle uyulmasına,

22- 06/05/2017 tarihli ve 30058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde; öğrenci yurt ve pansiyonlarının öğrencilerin devam ettiği eğitim kurumlarının niteliğine göre, bu kurumların müstakil binalarda veya bağımsız girişi bulunan binada veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde bulunan ve tamamı kuruma ait birden fazla binada açılabileceği ve kurum binalarının öğrenci barınma hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı belirtildiğinden, Kurban Kesim yerlerinin belirlenmesinde bu tür yerlerde kesim yapılmaması ve Kurban Bayramı öncesinde ve Kurban Bayramı süresince Kurban vecibesinin yerine getirilmesine ilişkin yapılacak ayni ve nakdi yardım toplama faaliyetlerinin kolluk kuvvetlerince men edilmesine, el konulan ayni ve nakdi değerler hakkında ilgili mevzuatına göre işlem yapılmasına/tedbir alınmasına, aykırı hareket edenler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasına, ilaveten İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 19.06.2020 tarihli ve 4032 sayılı “Yardım Toplama Faaliyetleri” yazısı gereğince İlçe Kaymakamlıklarınca gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına,

23- İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisi 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına,

24- Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asılmasına, ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilmesine,

25- Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına,

26- Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020 tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirmesine,

27- Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacıyla hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi için teşvik edilmesine,

28- Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılmasına,

29- Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmemesine, Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilmesine,

30- Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,

31- Kaymakamlıklarımızca hayvan satış yerleri ve kesimhanelerde Tebliğ(Kurban Hizmetlerinin Yürütülmesine dair 26.06.2020 tarihli 31167 sayılı tebliğ), Rehber (Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi) ve yukarıda belirtilen kurallara göre satış/kesim yapılması için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları ile işbirliği içinde gerekli kararların alınmasına,

32- Bu bağlamda gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, belirlenen kurallar çerçevesinde denetimlerin yapılmasına, 23-30 uncu maddelerde belirtilen tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

33- İş bu komisyon kararında belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak yukarıdaki mevzuatta belirtilen hükümlere göre iş ve işlemlerin yürütülmesine, kararların alınmasına,

34- 30.06.2020 tarihinde alınan 1 nolu Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları yürürlükten kaldırılmasına,

35- Alınan kararların gereği yerine getirilmek üzere ilgili kurum ve birimlere tebliğ edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.