Kurban Bayramı Öncesi Denizli'de Alınan Kararlar Açıklandı

Kurban Bayramı Öncesi Denizli'de Alınan Kararlar Açıklandı

Denizli Kurban Hizmetleri Komisyonu 2022 Kurban Bayramı öncesinde alınan kararları açıkladı.

A+A-

Komisyon tarafından alınan kararlar şöyle:

1- 2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ekinde yer alan Ek-1 listenin 16 Haziran 2022 Perşembe gününden itibaren ilgili kurum ve kuruluşların web sitelerinde yayınlanarak halka duyurulmasına, satış ve kesim yerlerinin denetlenmesi için İlçe Kaymakamlıklarınca ekipler kurulmasına, satış yerlerindeki su ve benzeri
ihtiyaçların ilçe belediyeleri tarafından karşılanmasına, kesim yerlerinin hijyenik şartlara uygun olup olmadığı konusunda denetimlerin titizlikle yürütülmesine,

2- Kurban Satış yerlerinin park, cadde, hastane, ibadethane, okul vb. gibi vatandaşlarımızı rahatsız edecek yerlerden uzaktaki alanlarda belirlenmesine,

3- Kurban Bayramı öncesi basın ve medya yoluyla, camilerde hutbe ve il ve ilçe müftülüklerinin sosyal medya hesaplarında hayvan hırsızlığının önlenmesine, kupesiz ve belgesiz hayvanların satın alınmamasına yönelik konuların işlenmesine; Kurban kesim yerlerinin hijyenik olması, kesilen büyükbaş veya küçükbaş hayvanların kulak küpeleri ile pasaportlarının Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine teslim edilmesi konusunda vatandaşların bilgilendirilmesine,

4- ilçe Belediyeleri tarafından, hayvan satış yerlerinin giriş ve çıkışlarında araçların dezenfekte edilmesine, yayılacak hastalıklara karşı, satış ve kesim yerlerinin temizliğinin ve dezenfeksiyonunun yapılarak gerekli tedbirlerin alınmasına,

5- Damızlık değeri olan dişi hayvanların kesiminin önlenmesi için ilçe kurban hizmetleri komisyonlarınca hayvan satış yerlerinde gerekli tedbirlerin alınmasına,

6- Hayvan satış yerlerinde hastalıklı olan hayvanlar için İlçe Belediye Başkanlıklarınca karantina çadırı kurulmasına,

7- Herhangi bir şekilde kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için Belediyeler tarafından önceden ekipler oluşturularak gerekli hazırlıkların yapılmasına; hayvanlara eza-cefa verilmemesi hususunun İl ve İlçe Müftülüklerinin sosyal medya hesaplarında ve hutbelerde işlenmesine,

8- Kurban kesim yeri zeminlerinin temiz olmasının sağlanması ile pis su giderlerinin bulunmasına, temiz su bulundurulmasına ve kişilerin sosyal ihtiyaçlarını giderecek düzenlemelerin yapılmasına.

9- Özel Kurban kesim yeri hazırlayan ve İlçe Komisyonlarına izin için başvuran şahısların kesim yerlerinin kurulacak ekip tarafından kontrolleri yapılarak uygun bulunanlara İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca izin verilmesine,

10- Kurban atıklarının belediyeler tarafından geciktirilmeden temizlettirilmesine,

11- Bayramın 1, 2 ve 3. günlerinde vatandaşların müracaatlarında yardımcı olmak amacıyla İlçe Belediyelerinde ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde nöbet tutulmasına, nöbet tutacak personelin isim ve telefonlarının 30 Haziran 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine,

12- Belediyeler tarafından Bayramın 1, 2 ve 3. gününde. Belediye zabıtalarının denetimlerinin sıklaştırmasına, vatandaşların Alo 153 hattından Büyükşehir Belediyesine, ilan edilecek telefon numaralan ile de İlçe Belediyelerine başvurulabileceğinin duyurulmasına,

13- İlçelerdeki kurban satış ve kesim yerlerinin açık adresleri (İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri kontrol ve onayı alındıktan sonra) DHYS kurban satış ve kesim yeri kayıt sistemine 17 Haziran 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar girilmesine, ihtiyaç duyulması halinde ilçelerin şartlarına göre sürenin 24 Haziran 2022 Cuma günü mesai
bitimine kadar uzatılmasına,

14- İlçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerleri 16 Haziran 2022 Perşembe gününden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların (özellikle valilik, kaymakamlık, müftülük ve belediyelerin) İnternet sitelerinde yayınlanmasına ilaveten kurban kesim yerlerinin belediyeler tarafından afiş ile vatandaşa duyurulmasına,

15- Kurban kesim ücretlerinin İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca mahalli şartlar göz önünde bulundurularak belirlenmesine,

16- İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca belirlenen yerlerin dışında Kurban satış ve kesimi yaptırılmamasına,

17- İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca uygun görülen kurban kesim yerlerinde öncelikle Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerince Veteriner Hekim, yetmediği takdirde Belediyelerce de Veteriner Hekim görevlendirilmesine, özel kurban kesim yerlerinin bir veteriner hekimle sözleşme yaparak ilgili komisyona müracaat etmelerinin sağlanmasına;
dini vecibeleri yerine getirmek üzere İlçe Müftülükleri tarafından din görevlisi görevlendirilmesine,

18- İlçe Komisyonlarınca kurban kesim yerlerinde İslami usullere göre kurban kesim esaslarını belirten bir levhanın uygun mekânlara asılmasına,

19- 2022 yılı Kurban Hizmetleri Tebliğinin 5/p maddesinde belirtildiği üzere kesim yapacak görevlilerin sağlık sorunu olmayan kişilerden seçilmesine. Kurban kesim yerlerinde, görev alacak kesim elamanlarının ehil olduğuna dair belge ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme kurslarında eğitim alan
kişiler tarafından yapılmasına,

20- Kurban Hizmetleri'nin Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmesine dair yönetmelik (Madde:27) gereğince Kurban Kesim yerlerinde görevlendirilen personele (kasap, kasap yardımcısı, veteriner hekim, din görevlisi) ödenecek günlük ücretlerin İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca belirlenmesine,

21- 06/05/2017 tarihli ve 30058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 9 uncu ve 15 inci maddelerinde; öğrenci yurt ve pansiyonlarının öğrencilerin devam ettiği eğitim kurumlarının niteliğine göre, bu kurumların müstakil binalarda veya bağımsız girişi bulunan binada veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde bulunan ve tamamı kuruma ait birden fazla

binada açılabileceği ve kurum binalarının öğrenci barınma hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı belirtildiğinden, Kurban Kesim yerlerinin belirlenmesinde bu tür yerlerde kesim yapılmaması ve Kurban Bayramı öncesinde ve Kurban Bayramı süresince Kurban vecibesinin yerine getirilmesine ilişkin yapılacak ayni ve nakdi yardım toplama faaliyetlerinin kolluk kuvvetlerince men edilmesine, el konulan ayni ve nakdi değerler hakkında ilgili mevzuatına göre işlem yapılmasına/tedbir alınmasına, aykırı hareket edenler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasına, ilaveten içişleri Bakanlığınca yayımlanan 09.06.2022 tarihli ve 15283 sayılı "Yardım Toplama
Faaliyetleri" yazısı gereğince İlçe Kaymakamlıklarınca gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına,

22- İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisi 20 Haziran 2022 Pazartesi gününe kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına,

23- Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asılmasına, ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilmesine,

24- Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına,

25- Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları 08 Temmuz 2022 Arefe günü Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 09 Temmuz 2022 tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 10 Temmuz 2022 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İlçe Kurban Hizmetleri
Komisyonuna bildirmesine,

26- Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacıyla hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi için teşvik edilmesine,

27- Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama İşlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılmasına,

28- Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,

29- Kurban Hizmetleri ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, belirlenen kurallar çerçevesinde denetimlerin yapılmasına, 21 nci ve 28 inci maddelerde belirtilen tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

30- İlçe Komisyonlarının, kurban satış ve kesim yerlerinde COVID-19 salgını sebebiyle İl Pandemi Kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri almalarına.

Bu kapsamda;

a)- Hayvan satış alanlarında hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulmasına, hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmelerin yapılmasına,

b)- Hayvan satış alanlarının girişlerine müşteriler için bilgilendirme tabelalarının asılmasına,

c)- Hayvan satış alanı içerisinde yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmasının sağlanmasına, ilaveten buralarda yeterli miktarda temizlik malzemesi bulundurulmasına,

d)- İşbu karardan sonra İl Pandemi Kurulunca/İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca kurban hizmetlerini ilgilendiren herhangi bir karar alınması halinde, ilçe kurban hizmetleri komisyonlarının bu karara uygun işlem tesis etmelerine,

31- Bilgilendirme kapsamında aşağıdaki çalışmaların yapılmasına;

a- Kurban ibadetinin dini ve toplumsal boyutları hususunda bilgilendirme yapılmasına,

b- Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatın çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşların aydınlatılmasına ve zoonotik
hastalıklar ile ilgili bilgilendirici tabelaların hayvan satış yerleri ve hayvan kesim yerlerinde uygun alanlara asılmasına,

c- Kasapların su geçirmeyen önlük, maske veya yüz siperi, eldiven, su geçirmez çizme kullanmalarına, her hayvan kesiminden sonra, eldivenlerin değiştirilmesine, kesim aletlerinin yıkanmasına ve dezenfekte edilmesine,

32- İşbu komisyon kararlarında belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak, 03 Haziran 2022 tarihli ve 31855 saydı" Resmi Gazetede yayımlanan 2022 Yılı Kurban Hizmetleri Tebliğinde belirtilen hükümler dikkate alınarak, İlçe Komisyonlarınca gerekli karar ve tedbirlerin alınmasına, alınan karar ve tedbirlerin gereğini yerine getirmek üzere, ilgili kurum ve birimlere tebliğ edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.